“เล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องผู้พิทักษ์ท้องทะเล”

เด็กหญิงนันท์นภัส หลิมศิโรรัตน์ น้องเกน อนุบาล 3/5 ชนะเลิศ 99 คะแนน จากการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 (ภาคใต้) จังหวัดพัทลุง โอกาสนี้น้องเกนได้แสดงความสามารถ “เล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องผู้พิทักษ์ท้องทะเล” เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมชื่นชมยินดี และชมศักยภาพในครั้งนี้ด้วย… <<  See more..  >>

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาเซียร์ ดาแม และ นางสาวธนัชพร นิสสระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยศาลอุทธรณ์ภาค 9 ประจำปี 2567 << See  more…  >>

ขอแสดงความยิน

     ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเบญจรัตน์ แต่พันธ์ และเด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นันต์   ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานภาษาไทยวิชาการ เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 <<  See  more…  >>

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten

“เล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องผู้พิทักษ์ท้องทะเล”

เด็กหญิงนันท์นภัส หลิมศิโรรัตน์ น้องเกน อนุบาล 3/5 ชนะเลิศ 99 คะแนน จากการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 (ภาคใต้) จังหวัดพัทลุง โอกาสนี้น้องเกนได้แสดงความสามารถ “เล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องผู้พิทักษ์ท้องทะเล” เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมชื่นชมยินดี และชมศักยภาพในครั้งนี้ด้วย… <<  See more..  >>

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาเซียร์ ดาแม และ นางสาวธนัชพร นิสสระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยศาลอุทธรณ์ภาค 9 ประจำปี 2567 << See  more…  >>

ขอแสดงความยิน

     ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเบญจรัตน์ แต่พันธ์ และเด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นันต์   ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานภาษาไทยวิชาการ เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 <<  See  more…  >>

พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

    วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวรายงานต่อประธาน และนักเรียนรับชมสรุปผลการดำเนินกิจกรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา 2566 โดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดพิธี คุณครูแม่สีคืนรูปนักบุญ และธงประจำสี โดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี รับมอบคืนรูปนักบุญ ธงสีและธงโรงเรียน...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล (ระดับภาคใต้) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและบริษัท ARIT จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ประจำปี 2024 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวขวัญปีใหม่ แซ่ลิ่ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล (ระดับภาคใต้) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและบริษัท ARIT จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2019 ประจำปี 2024 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอุมาวดี สุขวัฒนโชติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล (ระดับภาคใต้) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและบริษัท ARIT จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 ประจำปี 2024 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงศิริดาวัลย์ พรหมเชื้อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวญาณิศา พงค์พิทักษ์ นางสาว ณ...

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอยู่ค่ายเนตรนารี       โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฟาร์มคลองหอยโข่ง กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มขนาดเล็ก/ห้องเรียนศาสตร์พระราชา กิจกรรมทดสอบกำลังใจ...