ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงญดา ชวัจน์ปันเจริญ เด็กหญิงพิชชา แก้วสุกใส เด็กหญิงณิชาภัสส์ ทองทา เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ เด็กหญิงรินรดา ธนภิรมณ์ เด็กหญิง ณฐาดา มุ่งวัฒนสมบัติ เด็กหญิงพิชญาวี บุญเลิศ เด็กหญิงชาคริยา นภาพงษ์...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ สามารถคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขัน The 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงญดา ชวัจน์ปันเจริญ เด็กหญิงพิชชา แก้วสุกใส เด็กหญิงณิชาภัสส์ ทองทา เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ เด็กหญิงรินรดา ธนภิรมณ์ เด็กหญิง ณฐาดา มุ่งวัฒนสมบัติ เด็กหญิงพิชญาวี บุญเลิศ เด็กหญิงชาคริยา นภาพงษ์...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ สามารถคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขัน The 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังฤกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังฤกษผลคะแนน เต็ม 100

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้ครั้งที่ 9…

สาระศิลปะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 (ภาคใต้ ) วันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพัทลุง สาระศิลปะ – การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวฉันทัสมาพร หมู่สิกะเภรี –...