ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์สอบ(ภาคใต้) ของเราหนึ่งเดียว น.ส.จณิสตา ลิ้มเพียรจัด จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จณิสตา ลิ้มเพียรจัดได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนศูนย์ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงญดา ชวัจน์ปันเจริญ เด็กหญิงพิชชา แก้วสุกใส เด็กหญิงณิชาภัสส์ ทองทา เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ เด็กหญิงรินรดา ธนภิรมณ์ เด็กหญิง ณฐาดา มุ่งวัฒนสมบัติ เด็กหญิงพิชญาวี บุญเลิศ เด็กหญิงชาคริยา นภาพงษ์...

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten
ตรีวารเตรียมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ปี 2567

ตรีวารเตรียมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ปี 2567

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/LvxCf

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงญดา ชวัจน์ปันเจริญ เด็กหญิงพิชชา แก้วสุกใส เด็กหญิงณิชาภัสส์ ทองทา เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ เด็กหญิงรินรดา ธนภิรมณ์ เด็กหญิง ณฐาดา มุ่งวัฒนสมบัติ เด็กหญิงพิชญาวี บุญเลิศ เด็กหญิงชาคริยา นภาพงษ์...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ สามารถคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขัน The 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังฤกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผลคะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังฤกษผลคะแนน เต็ม 100