ปรัชญา / คติพจน์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา             

          ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้  และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย

คติพจน์             

          คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์

วิสัยทัศน์          

          โรงเรียนซาเลเซียน เด่นคุณธรรม ล้ำเลิศปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย การเป็นพลโลก และการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ 7 ฝ่าย

  • ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

          พัฒนาการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน เป็นผู้นำทางวิชาการ เปิดโอกาสให้เครือข่ายร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

  • ฝ่ายวิชาการ

          พัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

  • ฝ่ายกิจการนักเรียน

         พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ซาเลเซียน ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่มีความสุข

  • ฝ่ายบุคลากร

          พัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ซาเลเซียน และการเป็นพลโลก มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

  • ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

          พัฒนาระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองและเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน

  • ฝ่ายอาคารสถานที่

          พัฒนา อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามเอกลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน

  • ฝ่ายธุรการ-การเงิน

          พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ