วันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” วันเด็กโรงเรียนธิดานุเคราะห์ “เด็กจริงไหม” วันนี้ครูขอทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของเด็กน้อย