ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
(ลงทะเบียนซ้ำเลขที่บัตรประจำตัวไม่ได้ ให้ไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร)
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
(ผู้สมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบสมัคร)
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
(โดยระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก)
Print ใบสมัคร และ Print ใบชำระเงิน
ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
รออนุมัติ
(ตรวจสอบผลการอนุมัติการชำระเงิน ในวันถัดไป)
Print บัตรประจำตัวผุ้เข้าสอบ
 
(โปรดแสดงบัตรประจำตัวสอบ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน)

 

   

www.thida.ac.th