ยินดีต้อนรับ...สู่แผนกอนุบาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์

แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา
โดยเล็งเห็นว่าเด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับการพัฒนา
ความพร้อมในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ดังนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ยึด
แนวทางการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยได้จัดการศึกษาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
...........................

ทำเนียบผู้ปกครอง
ความเป็นมาแผนกปฐมวัย
ของฝากจากน้องปฐมวัย
เครื่องแบบนักเรียน
ภาพกิจกรรมน้องอนุบาล

 
กันยายน 2556
 จ. 2-ศ.20 ก.ย.ติวเข้ม นักเรียนชั้น ม.6
 ส. 7 ก.ย. งานสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์
 อ. 10 ก.ย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6
 พ. 11 ก.ย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3
 พฤ.19 ก.ย. กิจกรรมเยาวชนกับธรรมะและสารทสิบ
 จ. 23 ก.ย. ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 
 พ. 25 ก.ย. ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
 ศ. 27 ก.ย.ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 
 ส. 28 ก.ย. ค่ายคณิตศาสตร์ (28-29 ก.ย.)
 จ. 30 ก.ย. ค่ายบูรณาการระดับประถม
   
ตุลาคม 2556
 อ. 1 ต.ค. ค่ายบูรณาการคณิตฯ ไทย อังกฤษและวิทย์ฯ
 ส. 19 ต.ค.
วันออกพรรษา
 พ. 23 ต.ค. วันปิยมหาราช
 พฤ.24 ต.ค. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
 ศ. 25 ต.ค. กิจกรรม Baby Scientist ป.1
 จ. 28 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ป.1-ป.5
 อ. 29 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.2, ม.4-ม.6

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6

ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.6 
ปีการศึกษา 2555

*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐


*****************************

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐

*****************************

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๔๖

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ๒๕๕๓


*****************************


สาระสังคมศึกษาฯ
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์สุเนตร, เด็กหญิงณิชาภา ปิติรัตนวรนาท, เด็กหญิงภัทรา ลิงเกิ้ล, เด็กหญิงอมรพันธ์ ตรีรัญเพ็ชร และเด็กหญิงจิรัสยา สายวารี
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาศาสนาเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสงขลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสงขลา ประำำจำปี 2555 รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กหญิงสรัลพร เกตุสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เด็กหญิงอัญชญา เกตุแก้ว
เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2012 National Junior Disability Championship รัฐอริโซนา เมืองเมซา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระศิลปะ
เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร, เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์, เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต และเด็กหญิงรวิสรา กมโลบล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เด็กหญิงศตพร แกล้วทนงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน หัวข้อ “แม่ ฉัน .....คนดีที่สุดในโลก”
เด็กหญิงรายาวดี รัศมีอักษรสกุล, เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ ทัพศาสตร์
และเด็กหญิงญาณิศา ลีธนกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม พร้อมเงิน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพระบายสี
ภายใต้แนวคิด “ รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ และเด็กหญิงสุชานันท์ ธนขจร
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2012 ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
จาก สาระภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 2
และนางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และนางสาวกุลยา จารุรักษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5
นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อต้อนรับตัวแทน
ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื่อในเขตทวีปเอเชียและโอเซียเนีย ประจำปี 2012
นักเรียนโครงการ SME
นางสาวญาณกว ี ศิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา ผาติวิทยาภรณ์
และ นายฉัตริน มลิวัลย์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จาก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 8
นางสาวญาณกวี  ศิิริพงศ์วุฒิกร, นางสาวจิตติมา  ผาติวิทยาภรณ์ และ
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญเลิศทรัพย์

เข้าร่วมแข่งขันรายการ "วิทยสัประยุทธ์"  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555  ทาง ททบ.5
ทอดผ้าป่าออนไลน์
วารสารธิดาฯ TN