ยินดีต้อนรับ…สู่แผนกอนุบาลธิดาฯ

ยินดีต้อนรับ…สู่แผนกอนุบาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์

แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา
โดยเล็งเห็นว่าเด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับการพัฒนา
ความพร้อมในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ดังนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ยึด
แนวทางการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยได้จัดการศึกษาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
………………………

ทำเนียบผู้ปกครอง
ความเป็นมาแผนกปฐมวัย
ของฝากจากน้องปฐมวัย