ยินดีต้อนรับ…สู่แผนกอนุบาลธิดาฯ

ยินดีต้อนรับ…สู่แผนกอนุบาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์

แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา
โดยเล็งเห็นว่าเด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับการพัฒนา
ความพร้อมในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ดังนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ยึด
แนวทางการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยได้จัดการศึกษาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
………………………

ทำเนียบผู้ปกครอง
ความเป็นมาแผนกปฐมวัย
ของฝากจากน้องปฐมวัย

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL