นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553

เด็กหญิงณิชาภัทร ดาวสดใส
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2553