ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา