เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก
ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556