โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2549