โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2546

โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2546