นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงณิชาวดี กาญจนโฆษิต
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2559