นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2550

นางสาวพัณฑิรา สายบ้ณฑิต
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2550