นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2547

นางสาวเปรมิกา วัชรพิมลพันธ์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2547