นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2545

นางสาวฉัตรศิธร วิบูลย์ขวัญ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2545