ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนธิดานุเคราะห์

สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปโล่ หมายถึง ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์ของนักเรียน

Knowledge and Virtue หมายถึง ความรู้ที่นักเรียนได้รับ และคุณธรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

สมอเรือ

สมอเรือ หมายถึง ความหวัง

ดอกซ่อนกลิ่น

ดอกซ่อนกลิ่น หมายถึง ความบริสุทธิ์

ดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบ หมายถึง ความรัก ความเมตตา

ดาวที่ส่องประกาย

ดาวที่ส่องแสง หมายถึง ความสว่างที่ส่องทางชีวิตให้ก้าวหน้า