แนวทางการจัดการศึกษา

คติพจน์

คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์

ปรัชญาการศึกษา

ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย

นโยบายการจัดการศึกษา

๑. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมทำนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนา และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่เรียกว่า “ระบบป้องกัน” ซึ่งตั้งอยู่บน “หลักเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว
๓. เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล และการศึกษาเพื่อปวงชน รวมทั้งจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
๔. เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและ บริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์ การศึกษา สถานที่สุขภาพ อนามัย การดนตรี การกีฬา และศาสนสถาน เป็นต้น
๕. เพื่อการจัดการศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
๖. เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
๗. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม และความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

หลักการอบรม ใช้วิธีการอบรมของคุณพ่อบอสโก คือ

๑. ใช้เหตุผล พัฒนาสติปัญญา
๒. ใช้เมตตาธรรมและความรัก เสริมสร้างลักษณะนิสัย
๓. ใช้ศาสนา อบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  โรงเรียนซาเลเซียนคุณภาพสากล  เด่นคุณธรรม  ล้ำเลิศปัญญา  สร้างผู้นำพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย  และการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑

กำหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้

๑. พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ  เปิดโอกาสให้เครือข่ายร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศ ตามทิศทางการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ซาเลเซียนที่เด่นชัด ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ซาเลเซียน และส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
๕. พัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองและเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ให้เกิดประสิทธิภาพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ครอบคลุมทุกด้าน  และให้บริการการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง รวดเร็ว  และทันสมัย

กำหนดเป้าหมาย ดังนี้

๑ หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
๒ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย จัดระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ      ในระดับสากล
๓. มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการตามยุคสมัยและความต้องการในการพัฒนาสังคมและประเทศ
๔. โรงเรียนมีหลักสูตรสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองสอดคล้องกับท้องถิ่นและสากล
๕. มีกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชากร ตามศักยภาพของนักเรียน มีความเป็นผู้นำและคิดอย่างเป็นระบบ
๖. นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในอนาคต
๗. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ซาเลเซียนที่เด่นชัด มีความรับผิดชอบ    ต่อตนเองและสังคม  บนพื้นฐานความเป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
๘. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี เก่ง และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
๙. บุคลากรมีการพัฒนาตามอุดมการณ์ซาเลเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรด้วยกันและแก่นักเรียน
๑๐.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน  มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรอบด้าน
๑๑. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
๑๒. โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและเครือข่าย  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
๑๓. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะและสวยงาม สะดวกในการให้บริการต่อบุคลากร นักเรียน และชุมชน
๑๔. บุคลากร  นักเรียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  คุ้มค่าและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้  เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศด้านการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกด้าน เป็นปัจจุบันทันสมัยและตรวจสอบได้
๑๖. โรงเรียนมีบริการการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

จุดเน้นของโรงเรียนธิดานุเคราะห์

๑. โรงเรียนจัดการศึกษาและอบรมเยาวชนตามวิถีจิตซาเลเซียน โดยใช้หลักอบรมของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา โดเมนีกา มัสซาแรลโล  คือ เหตุผล ศาสนา ความรักใจดี
๒.  ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ เป็นพลเมืองสุจริตของชาติ เป็นศาสนิกชน  ที่ยึดมั่นในศาสนา มีอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน คือ ขยัน ร่าเริง ศรัทธา
๓.  ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
๔.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และมีกระบวนการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ดำรงชีวิตพอเพียง ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล
๕.  ครูพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครูซาเลเซียน คือ ร่าเริง แจ่มใส รับผิดชอบ และซื่อสัตย์    ต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักศาสนาและศีลธรรม
๖.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
๗.  โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้