คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2565

ประธาน

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล

รองประธาน

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน

ผู้แทนครู

นางรัตนา สัตยวินิจ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางกัญญณัช  ทองบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีชา สิงห์กัญญา นายประเสริฐ หมิดปน นางธัญลักษณ์ ลิ้มเพียรจัด

เลขานุการ

นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร

 

ผู้สังเกตการณ์
ภราดร ดร.ถนัด อนันต์ นางสาวจรรยา บุสโร นางสาวผกามาศ มาสอน นางสาวพรพิมล อ่อนไถล