คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 

ประธาน

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล

รองประธาน

ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 นายปรีชา  สิงห์กัญญา
นางกัญญณัช  ทองบุญ
นางธัญลักษณ์  ลิ้มเพียรจัด
ผู้แทนครู
นางรัตนา สัตยวินิจ นางสาวจรรยา บุสโร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซิสเตอร์นุจรินทร์  บุดดา ภราดา ดร.ถนัด  อนันต์


เลขานุการ


 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel :
074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster :
webmaster@thida.ac.th