คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 

ประธาน

ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร

 

รองประธาน

ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล


ผู้แทนผู้ปกครอง

 

นายพงษ์พล จินดาพล

นายสุชาติ พงษ์ธรรมรักษ์

ผู้แทนครู
นางรัตนา สัตยวินิจ นางสาวจรรยา บุสโร


ผู้ทรงคุณวุฒิ


ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล

นายประเสริฐ หมิดปน


เลขานุการ


 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel :
074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster :
webmaster@thida.ac.th

 

 

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL