คณะผู้บริหาร

คณะซิสเตอร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คณะผู้บริหาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

sr.thongyoo

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี

ซิสเตอร์ศรีสุดา  สุทธิรัตนากร
ผู้อำนวยการ, รองอธิการิณี

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน
รองผู้อำนวยการ ระดับปฐมวัย

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล
รองผู้อำนวยการ เหรัญญิก

ซิสเตอร์มุกดา  ศิริวรศิลป์
ดูแลร้านอาหาร ดูแลนักการ

ซิสเตอร์มะลิวัลย์  ตันสิงห์
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ