คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 sr.thongyoo

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

sr.srisuda

sr.kuanruaen

ซิสเตอร์ศรีสุดา  สุทธิรัตนากร
ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ขวัญเรือน  โอนากุล
ผู้จัดการ

sr.pornpimol

ซิสเตอร์นุจรินทร์  บุดดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับปฐมวัย

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล
รองผู้อำนวยการ เหรัญญิก

sr_mookda

ซิสเตอร์มุกดา  ศิริวรศิลป์
ดูแลร้านอาหาร ดูแลนักการ

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

sr.maliwan

ซิสเตอร์มะลิวัลย์  ตันสิงห์
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ