คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์

sr.thongyoo

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

sr.thongyoo

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี

sr.srisuda

ซิสเตอร์ศรีสุดา  สุทธิรัตนากร
ผู้อำนวยการ, รองอธิการิณี

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน
ผู้จัดการ

sr.pornpimol

ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน
รองผู้อำนวยการ ระดับปฐมวัย

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล
รองผู้อำนวยการ เหรัญญิก

sr_mookda

sr.maliwan

ซิสเตอร์มุกดา  ศิริวรศิลป์
ดูแลร้านอาหาร ดูแลนักการ

ซิสเตอร์มะลิวัลย์  ตันสิงห์
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ
ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ