คณะผู้บริหาร

2561

คณะผู้บริหาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 

sr.thongyoo

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณี

 

ซิสเตอร์อมรินทร์  ฤทัยคงถาวร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับปฐมวัย

sr.srisuda

sr.kuanruaen

ซิสเตอร์ศรีสุดา  สุทธิรัตนากร
ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ขวัญเรือน  โอนากุล
ผู้จัดการ

sr.pornpimol

sr_mookda

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล
รองผู้อำนวยการ เหรัญญิก

ซิสเตอร์มุกดา  ศิริวรศิลป์
รับผิดชอบร้านอาหาร ดูแลนักการ

sr.niramol

2559_sr.waree

ซิสเตอร์นิรมล  เจียมศิริ
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

ซิสเตอร์วารี  อาคมทน
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

sr.maliwan

ซิสเตอร์ มะลิวัลย์  ตันสิงห์
สอนคำสอน, ดูแลนักเรียนประจำ

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL