• ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

 • นักเรียนชั้นม.6 สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 21 ดังนี้ รางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กหญิง ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิง ณัชชา นันทสาโร เด็กหญิง ฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์ เด็กหญิง ธนพร...

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน MATH CONTEST (MEC) ครั้งที่ 6 ดังนี้ – เด็กหญิง พิมพ์ชญา จริตงาม ได้รับโล่รางวัลและรางวัลเหรียญทอง – เด็กหญิง ณราลี ศักดิ์ศรีบวร...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน ตามมรายชื่อดังนี้ เด็กหญิง กษมา ศิริลัภยานนท์ เด็กหญิง กัฐ วงศ์สุวรรณ เด็กหญิง จณิสตา ลิ้มเพียรจัด เด็กหญิง...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปวริศา เดชาปกรณ์ชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2020 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ดังนี้ 1. เด็กหญิง พิมพ์ชญา จริตงาม (วิชาคณิตศาสตร์) 2....

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน Kangaroo Math Thailand 2020 ตามรายชื่อดังนี้ 1. เด็กหญิง กานต์พิชชา ใจบุญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2. เด็กหญิง พิมพ์ชญา จริตงาม...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดมหาวิทยาลัย รอบแรก (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

 • ขอแสดงความยินดี….

  ขอแสดงความยินดี กับซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ได้รับการคัดเลือก “ผู้บริหารดีเด่น” และนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก “นักเรียนดีเด่น” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล 2. เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร 3....