• กิจกรรมเปิดหมวก นักเรียน ม.4 SME ธิดารุ่นที่1

  ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2โปรแกรม SME ธิดา รุ่นที่ 1 ได้ทำกิจกรรมเปิดหมวก ระดมทุนช่วยเหลือโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกเด็กป่วยมะเร็ง ณ ตลาดโก้งโค้ง สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด...

 • กิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและจิตอาสาดูแลผู้ป่วย

  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (SME TN#1) เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและจิตอาสาดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

  วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในพิธีปิด พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บรรยากาศของกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในช่วงเช้าวันนี้จะมีการทำกิจกรรมแข่งขันในแต่ละฐานดังนี้ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เป็น กิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เป็น...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บรรยากาศของกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในช่วงเช้าวันนี้จะมีการทำกิจกรรมแข่งขันในแต่ละฐานดังนี้ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เป็น กิจกรรมแข่งขัน Dictionary – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เป็น กิจกรรมแข่งขัน...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บรรยากาศของกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันนี้ยังคงครึกครื้น โดยในช่วงเช้าจะมีการทำกิจกรรมแข่งขันในแต่ละฐานดังนี้ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เป็น กิจกรรมแข่งขัน Jumbled Words – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

 • โครงการสร้างฝายเพื่อรักษาต้นน้ำ

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม SME TN#1 ร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมอาสาร่วมมือกันสร้างฝายเพื่อรักษาต้นน้ำ ณ...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กธิดารักการอ่าน สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” ระหว่าง วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้...

 • วันปิยมหาราช

  เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน STAR และนักเรียนอาสาสมัครกลุ่ม SSYV เข้าร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา...

 • กิจกรรมค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ...