admin

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  วันสารทเดือนสิบ

  วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยในช่วงเช้ามีการแสดงละครให้ความรู้จากตัวแทนคุณครู และเวลา 10.00 น. ตัวแทนนักเรียนและคณะครูไปทำบุญที่วัดปากน้ำ ช่วงพักสิบ และพักเที่ยงมีนิทรรศการสาธิตการทำขนมและขายขนมต่างๆ ทั้ง ขนมลา...

 • คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  แข่งทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26

  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลหนึ่งในสิบ ทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26 English Contest 26 ปีการศึกษา2562 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประเภทบุคคลโครงการปกติ รางวัลชนะเลิศ เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร น้องนาซ่า อ.3/3 รองชนะเลิศ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นประธานเปิดพิธี มีนักเรียนประจำ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ในช่วงแรกมีการเต้นเปิดสนาม...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ซึ้งใจ… รักกตัญญู

  บรรยากาศของนักเรียนกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มนักเรียนอาสาสมัคร SSYV และน้องๆ ยุวธรรมทูต ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 <<  See more…  >>

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ซึ้งใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนประจำ

  นักเรียนประจำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ซึ้งใจ… รักกตัญญูจากคณะครูธิดานุเคราะห์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โอกาสวันแห่งพระพรพิเศษ ฉลองกตัญญู ประจำปี 2562 คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้อยู่รวมกันพร้อมหน้าเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะซิสเตอร์ และขอบพระคุณสำหรับความรัก ความปรารถนาดี ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเยาวชน ณ หอประชุมเลารา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น...

 • กิจกรรมอนุบาล
  ร้อยรัก ดวงใจ มอบความสุขแด่ท่าน.

  น้องอนุบาลร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี คณะซิสเตอร์ คุณครู เพื่อมอบความสุขเล็กๆแด่ท่าน และขอบคุณสำหรับความรัก ความเอาใส่ใจ การดูแลในทุกๆเรื่อง เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ซึ้งใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

  นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  การแข่งขันนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

  การแข่งขันนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561 การแข่งนอกสถานที่ สาระคณิตศาสตร์ สาระสุขศึกษาและพละศึกษา สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี