Welcome to Thidanukhro School

ประกาศ!!!


ขอความร่วมมือ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-2019ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด
 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • กิจกรรมวันคริสต์มาส

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมRALLY วิชาการ โดยในช่วงเช้าจะเป็น กิจกรรมคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม ตามด้วยโอวาทดีๆ จากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จากนั้นมีการแสดงละคร...

 • นพวารคริสต์มาสวันที่1

  วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรม นพวารคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทดีๆ จากตัวแทนซิสเตอร์ หลังจากนั้นเป็นช่วงส่งความสุขโดยมีตัวแทนแต่ละห้องมาขับร้องเพลง ให้ทุกคน ได้รับฟัง… <<  See...

 • ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

 • กิจกรรมวันคริสต์มาส

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมRALLY วิชาการ โดยในช่วงเช้าจะเป็น กิจกรรมคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม ตามด้วยโอวาทดีๆ จากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จากนั้นมีการแสดงละคร...

 • นพวารคริสต์มาสวันที่1

  วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรม นพวารคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทดีๆ จากตัวแทนซิสเตอร์ หลังจากนั้นเป็นช่วงส่งความสุขโดยมีตัวแทนแต่ละห้องมาขับร้องเพลง ให้ทุกคน ได้รับฟัง… <<  See...

 • Halloween Day

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดเล่นเกมส์ต่างๆ ให้แก่น้องๆระดับชั้นอนุบาลเกี่ยวกับ Halloween Day ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะจากน้องๆ...

 • ประเพณีลอยกระทง

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์ และตัวอย่างกระทง แบบต่างๆ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม… <<  See more…>>

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ เด็กชายกฤตานน รัตนพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันThailand International Mathematical Olympiad

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ… เด็กหญิงณิชกานต์ สารกิจพันธ์ เด็กหญิงธัญชนก ว่องธรรมวิชา นางสาวเตชิตา กฤตบุณยพัต นางสาวสุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล นางสาวจิรชยา เนียมเกต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหาดใหญ่โอเพ่น ประจำปี 2563

 • ขอแสดงความยินดีกับ…

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไปรยา เขียนวารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์” และเด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน”

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hkimo) Heat Round 2020 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับรางวัลดังนี้...

Uncategorized

ปี 2563 – กิจกรรมหมู่บ้านสีฟ้า

adminJanuary 11, 2021
Uncategorized

ปี 2563 – กิจกรรมหมู่บ้านสีชมพู

adminJanuary 4, 2021
กิจกรรมอนุบาล

วันคริสต์มาส

adminJanuary 4, 2021
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมวันคริสต์มาส

adminJanuary 4, 2021
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

นพวารคริสต์มาสวันที่1

adminDecember 17, 2020
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

adminDecember 11, 2020