ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2560
<